بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 13984

1751 - بختیاری ها در سفرنامه های اروپاییان از دوره صفویه تا پایان قاجار - نویسنده: لنجانی، کبری
1752 - بختیاری‌ها و قاجاریه - نویسنده: میرزایی، غلامرضا
1753 - بخش اول: تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی ترکیبات استخلافی a هالومالونالدئید بخش دوم: مطالعه برخی از ترکیبات B دای‌کربونیل به روش AM1 - نویسنده: نوروزی، علیرضا
1754 - بخش بندی تصویر و رهگیری شی توسط مار جدید جهتی پروکراستیز - نویسنده: کماندار، مهدی
1755 - بخش‌بندی بازار بانک‌ها بر مبنای میزان مورد انتظار مشتریان - نویسنده: آسمان‌دره، یاسر
1756 - بخش‌بندی فازی تعمیم‌یافته‌ی مسیرهای فیبری بافت سفید مغز حاصل از DT-MRI - نویسنده: مهرتاش، علیرضا
1757 - بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده‌کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) (مورد مطالعه: شرکت بازرگانی طوس شرق) - نویسنده: علیزاده زوارم، علی
1758 - بخشی از کتاب مشکل‌الحدیث و بیانه - نویسنده: موسوی، رضا
1759 - بدخشان در دوره‌ی تیموری - نویسنده: آدینه‌اف، جمشید
1760 - برآرودگرهای بهبودیافته در مدل رگرسیون خطی چندگانه با خطاهای دارای توزیع بیضی گون - نویسنده: آرشی، محمد
1761 - برآورد آب مصرفی پایه در بخش کشاورزی ایران و بررسی امکان استفاده از مبادلات آب مجازی به منظور تأمین نیازهای غذایی - نویسنده: عربی یزدی، اعظم
1762 - برآورد ابعاد اصلی کانال‌های پایدار آبرفتی به روش مدل‌های چند متغیره - نویسنده: یوسفی، ندا
1763 - برآورد احتمال برگشت زیان و تاثیر آن بر بازده غیرعادی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: ذوالفقارارانی، محمدحسین
1764 - برآورد انرژی قابل متابولیسم حقیقی (TMEn) سه نوع چربی و تأثیر آنها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: عرب، کبری
1765 - برآورد بارش و دمای مساحتی به روش الگوریتم ژنتیک، نظریه فازی، کریجینگ و مقایسه با چند روش مرسوم - نویسنده: سیدنژاد گل خطمی، نفیسه
1766 - برآورد برخی توابع آماری با متغیرهای تصادفی آمیخته به روش موجک - نویسنده: افشاری، محمود
1767 - برآورد بیزلاینکس توزیع‌های وایبل و گامبل - نویسنده: گندمی، ابوالفضل
1768 - برآورد پارامتر بر اساس نمونه‌گیری مجموعه‌ای رتبه‌بندی شده - نویسنده: حسنی دستگرد، مریم
1769 - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی - نویسنده: آبیاری، حمیدرضا
1770 - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی - نویسنده: تیموریان، محمد
1771 - برآورد پارامترهای خانواده نمایی تعمیم یافته تحت داده‌های سانسورشده - نویسنده: عباسی‌فرد، علی
1772 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی در گاوهای شیری نژاد هولشتین کانادایی - نویسنده: طوسی، علی
1773 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید، تولیدمثل و ماندگاری گاوهای شیری نژاد هلشتاین در یک گله بزرگ و محاسبه شاخص ارزش اقتصادی اصلاحی - نویسنده: بحری بیناباج، فاطمه
1774 - برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در گاو گوشتی - نویسنده: پشندی، حسن
1775 - برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی و تشکیل شاخص انتخاب در گاو شیری نژاد هلشتاین - نویسنده: معتمدی، محمدمهدی
1776 - برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از توابع چندمتغیره و شبیه‌سازی شکست سد خاکی مطالعه موردی سد تبارک‌آباد - نویسنده: نوری، مهسا
1777 - برآورد تابع تقاضای برق صنعتی در ایران به روش GMM - نویسنده: لاله‌وش، فاطمه
1778 - برآورد تابع تقاضای شیر ۱۳۷۵-‎۱۳۵۳ - نویسنده: قاسمی‌نیا، علی
1779 - برآورد تابع توزیع جامعه و کاربرد آن در برآورد آنتروپی و آزمونهای نیکویی برازش - نویسنده: یوسف زاده، فاطمه
1780 - برآورد تابع چگالی بر اساس فرآیندهای انتشار - نویسنده: گنجعلی، عطیه
1781 - برآورد تابع چگالی به روش لگ-اسپلاین - نویسنده: عرفانیان، مهدیه
1782 - برآورد تابع چگالی داده‌های در طول - اریب - نویسنده: عجمی‌بختیاروند، مسعود
1783 - برآورد تابع چگالی در مدل دو نمونه‌ای نیمه پارامتری - نویسنده: حسام‌عارفی، مریم
1784 - برآورد تابع هدایت هیدرولیکی خاک بر مبنای سطح ویژه بخار ـ مایع اطراف ذرات خاک - نویسنده: امیدی، سمیرا
1785 - برآورد تبخیر تعرق چمن لولیم پرن (LoliumPerenne) تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از منطق فازی - نویسنده: مرادی، حوریه
1786 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر سنجنده مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد - نویسنده: نوری، سمیرا
1787 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم متریک و سنجنده استر - نویسنده: امیدوار، جواد
1788 - برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) - نویسنده: توکلی، احسان
1789 - برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش بیلان آب بر پایه حداقل‌سازی مجموع خطاها در معادلات بیلان عمومی و آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوضه فیض‌آباد - مه‌ولات - نویسنده: غیوری‌مطلق، امین
1790 - برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش‌های مختلف و مقایسه‌ی نتایج آنها (مطالعه‌ی موردی: دشت نیشابور) - نویسنده: احمدی، طیبه
1791 - برآورد تقاضای حامل‌های انرژی در بخش خانگی استان خراسان - نویسنده: داداشی، صادق
1792 - برآورد تلفات انتقال و ارائه یک مدل روندیابی دینامیکی توسعه‌یافته برای خشکه‌رودها - نویسنده: بمبئی‌چی، ساناز
1793 - برآورد تلفات غیرفنی در نواحی شبکه توزیع واقعی به کمک تخصیص بار و تخمین حالت دینامیک - نویسنده: علائی فرادنبه، مسعود
1794 - برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان برای بهبود کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد) - نویسنده: چراغی، مریم
1795 - برآورد توابع انتقالی بین پارامترهای معادلات منحنی مشخصه رطوبتی خاک و پارامترهای معادلات نفوذ - نویسنده: طباطبایی پارسا، مرتضی
1796 - برآورد توزیع آماره‌های کاوشی و کاربرد در محاسبه قابلیت اطمینان خطوط ارتباطی مرکز کنترل دیسپاچینگ شمالشرق شرکت برق - نویسنده: رمضانی‌مقدم، محمد
1797 - برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال های باز - نویسنده: بهداد، علی
1798 - برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی کانال‌های باز و کاربرد آنها در تخمین ضریب انتشار طولی - نویسنده: گیوه‌چی، محمد
1799 - برآورد جنبش نیرومند زمین در زلزله بم به روش شبیه‌سازی کاتوره‌ای گسل - نویسنده: غفرانی، هادی
1800 - برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای مدل پرابیت خطی مرکب با اثرات تصادفی همبسته - نویسنده: صباغیان، احسان

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   278   279   280   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر