بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 16124

1751 - اندازه‌گیری کلسترول تخم‌مرغ و رابطه آن با سن مرغ‌های تخمگذار وزن تخم‌مرغ و وزن زرده در تعدادی از گله‌های تخمگذار مشهد - نویسنده: شریعتی‌خور، محمدرضا
1752 - اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی سمی در نمونه‌های پیچیده و در حضور مزاحم‌های ناشناخته با استفاده از روش‌های کمومتریکس - نویسنده: حیدری، طاهره
1753 - اندازه‌گیری گلوکز خون کبوتر با دستگاه گلوکومتر Accu-Chek active در مقایسه با روش‌های استاندارد (اتوانالایزر مدل 3000 Biotecnica, Targa ) - نویسنده: محسن زاده، مهدیه سادات
1754 - اندازه‌گیری متیل ترسیوبوتیل اتو (MTBE) به روش استخراج با قطره با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) و آشکارساز FID - نویسنده: اسدی، حکیمه
1755 - اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم جیوه پس از مشتق‌سازی با فنیل بورانیک اسید و استفاده از تکنیک میکرواستخراج مایع با به‌کارگیری روش گاز مایع کروماتوگرافی - نویسنده: بنی‌هاشمی، سلماز
1756 - اندازه‌گیری مقادیر بسیارکم جیوه در نمونه‌های حقیقی پس از مشتق‌سازی با دیتیزون و استفاده از تکنیک میکرواستخراج مایع - مایع پراکنده‌شده با به کارگیری روش اسپکتروفتومتری UV-Vis - نویسنده: حسین‌پورزریابی، محدثه
1757 - اندازه‌گیری مقادیر کم بریلیوم با استفاده از اسپکتروفوتومتری مشتقی - نویسنده: حاجی‌نیابایگی، اکرم
1758 - اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک به روش تولید هیدرید توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی - نویسنده: محمدی‌آریا، زهرا
1759 - اندازه‌گیری میزان پروتئین تخم‌مرغ و رابطه آن با سن مرغ‌های تخمگذار، وزن تخم‌مرغ و وزن زرده در تعدادی از گله‌های تخمگذار مشهد - نویسنده: اعتصامی، مجتبی
1760 - اندازه‌گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از معرف دی فنیل آمین -استخراج سه فازی نقره و اندازه‌گیری آن توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی با کوره گرافیت - نویسنده: آخوندزاده، جیران
1761 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نمادهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع مستقر در شهرک صنعتی توس) - نویسنده: درخشانی، مجید
1762 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری و رضایتمندی نیروی کار و چگونگی ارتباط آن (در صنعت فیلترسازی) - نویسنده: عربشاهی، معصومه
1763 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری و سودآوری در یک واحد تولیدی - نویسنده: تفرشی، محمد
1764 - اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر تبخیر برای بازیافت انرژی در استخرهای سر پوشیده - نویسنده: جودت، امین
1765 - اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر فرایند تبخیر برای رژیم‌های مختلف جریان - نویسنده: جودت، امین
1766 - اندازه‌گیری و شبیه‌سازی تولید آلاینده‌های NO و CO در داخل و خروجی کوره سوخت مایع در شرایط مختلف - نویسنده: پورحسینی، هادی
1767 - اندازه‌گیری و محاسبه ضریب خود جذبی B در چشمه ‎28 AL در ضخامت‌های مختلف - نویسنده: سالمی، آرش
1768 - اندازه‌گیری وشبیه‌سازی اثر زاویه پاشش سوخت و شدت چرخش هوای ورودی بر تشکیل دوده و دوده صنعتی - نویسنده: بشیرنژاد، کاظم
1769 - اندازه‌گیری همزمان اسپکتروفتومتری (Fe(III و(Fe(II باروش سینتیکی افزایش استاندارد نقطه H - نویسنده: دایا، ابوالفضل
1770 - اندازه‌گیری همزمان سینتیکی-اسپکتروفتومتری کاربیدوپا، لودوپا و متیل دوپ به کمک کالیبراسیون چند متغیره و شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه در تعیین ثابت تشکیل کمپلکس‌های چندتایی و - نویسنده: فدایی، جواد
1771 - اندازه‌گیری یون‌های گالیم، نیکل و لانتانیم به روش اسپکتروفتومتری مشتقی - نویسنده: سویزی، محمدرضا
1772 - اندازه‌های ارگودیک غیرهذلولوی متکی بر مجموعه‌های غیرهذلولوی جزئی - نویسنده: نظری، محبوبه
1773 - اندازه‌های اطلاع در جدول‌های توافقی - نویسنده: صباغی، زینب
1774 - اندازه‌های ناوردای مطلقا پیوسته برای پاد ضرب‌های انبساطی غیر - یکنواخت - نویسنده: قربانیون، سارا
1775 - اندیشه آرمانشهری در شعر معاصر عرب با رویکرد به آثار جبران خلیل جبران، فوزی المعلوف، بدرشاکر السیاب و نازک الملائکه - نویسنده: احمدی چناری، علی‌اکبر
1776 - اندیشه سیاسی اسماعیلیه و تاثیر آن بر روابط اسماعیلیان و سلجوقیان و اوضاع اجتماعی آن عصر - نویسنده: ناصری‌طاهری، عبدالله
1777 - اندیشه‌ها و مبارزات سید محمد طباطبائی - نویسنده: صلاحی‌اردکانی، سهراب
1778 - اندیشه‌های اجتماعی در شعر پروین و بهار - نویسنده: محسنی، مرتضی
1779 - اندیشه‌های اجتماعی و چگونگی بیان آن در دیوان ناصرخسرو قبادیانی - نویسنده: یزدی، احمد
1780 - انرژی تاریک در مدل‌های شامه‌ای با گرانش القاشده - نویسنده: علی‌پور کفشگر، نجمه
1781 - انرژی گراف - نویسنده: پاکزاد، جواد
1782 - انسان در نظر و آثار امام خمینی (ره) - نویسنده: عباسی، اعظم
1783 - انسان، حقیقت و طبیعت در آثار ناصرخسرو به ویژه دیوان - نویسنده: رحمانی، حسن
1784 - انسان‌شناسی فلسفی ابن سینا، عرفان مولانا، علمی داروین - نویسنده: مشایخی، کبری
1785 - انسان‌گرایی در شعر معاصر عربی (با رویکردی بر اشعار بدر شاکر السیاب و نازک‌الملائکه ) - نویسنده: رضوانی، معصومه
1786 - انسجام ساختاری سوره مبارکه صافات از منظر موضوع محوری و مفاهیم برجسته آن - نویسنده: آسیون، بهجت
1787 - انسجام واژگانی در داستانهای کوتاه زبان فارسی - نویسنده: زکی‌پور، شهربانو
1788 - انشعاب هاف برای یک سیستم وات با یک فنر - نویسنده: جاویدمنش، الهام
1789 - انشعاب هاف پوچ در دستگاه‌های سلولی دیگر - نویسنده: دادی، زهره
1790 - انشعاب‌های چند پارامتری ژنریک روی خمینه‌ها - نویسنده: گلمکانی، علی
1791 - انشعاب‌های سیگنال تخریب DNA برای یک مدل معادله دیفرانسیل در پروتئین P53 - نویسنده: رنگی، فهیمه
1792 - انطباق کتاب های علوم دوره ابتدایی با معیارهای آموزش محیط زیست (بر اساس استانداردهای ویسکانسین) - نویسنده: ماشاالهی نژاد، زهرا
1793 - انعکاس ادبی روابط غزنویان با همسایگان و ملوک اطراف در تاریخ بیهقی براساس روش تحلیل گفتمان انتقادی - نویسنده: قدسی، محدثه
1794 - انعکاس اندیشه های ایران باستان بر جنبش های دینی ایرانی در دو قرن اول هجری - نویسنده: مصطفایی سمنگانی، مزگان
1795 - انعکاس ایدئولوژی در برخی ویژگی های روایی و سبکی ناطور دشت اثر جی. دی. سلینجر - نویسنده: یزدانجو، مرتضی
1796 - انعکاس تحولات تاریخی دوره ساسانی بر روی نقش‌برجسته‌های این دوره - نویسنده: تیموری، مهرناز
1797 - انعکاس حقوق شهروندی در سیاست جنایی تقنینی ایران - نویسنده: یزدان‌خواه، حسین
1798 - انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در قانون مجازات اسلامی - نویسنده: کاظمی، اعظم السادات
1799 - انفجارها: انشعابات سراسری در تماس‌های هتروکلینیکی - نویسنده: صالح، محسن
1800 - انکار خوشبختی در میکرومگاس اثر ولتر - نویسنده: کرمی، آمنه

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   321   322   323   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر