بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 14228

1751 - بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه برمبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش‌های امیرآباد و آتشگان - نویسنده: شکری، مریم
1752 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه برمبنای پلانکتون‌های آهکی در برش‌های امیرآباد و مزدوران - نویسنده: بداقی، فرشته
1753 - بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش‌های روستای خشت روستای چهچهه و دهانه ورودی شهر کلات بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی - نویسنده: محقی، محمدانور
1754 - بایواستراتیگرافی سازند گورپی بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در برش کاور (استان ایلام) - نویسنده: شکری، نرگس
1755 - بایواستراتیگرافی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش دره شهر (جنوب شرق ایلام) - نویسنده: رسا ایزدی، محمدمهدی
1756 - بایواستراتیگرافی سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (جاده مشهد - سرخس) - نویسنده: پوراسماعیل، اکرم
1757 - بایواستراتیگرافی سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش چهچهه واقع در جاده مشهد - کلات - نویسنده: عامل، عاطفه
1758 - بایواستراتیگرافی سازندخانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش چینه‌شناسی چهل‌کمان (شرق حوضه‌رسوبی کپه‌داغ) - نویسنده: صلاحی، میرامیر
1759 - بایواستراتیگرافی قاعده سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش الگو ( روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه‌داغ) - نویسنده: حسین‌زاده‌فیروزیان، محمدمهدی
1760 - بایواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه بالایی در گذر از سازند آیتامیر به سازند آب دراز بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش کوه دو برادر (شرق گردنه مزدوران) - نویسنده: شمسی، معصومه
1761 - بایواستراتیگرافی و بررسی میکروفاسیس سازند کلات بر مبنای فرامینیفرها در برش تنگ دو برابر و مقایسه آن با برش الگو (شمال‌شرق مشهد) - نویسنده: ندافان، تکتم
1762 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی آخرین نهشته‌های منسوب به کرتاسه پسین بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در البرز شرقی - نویسنده: بداقی، فرشته
1763 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی بخش فوقانی سازند آب تلخ براساس نانوفسیل‌های آهکی در جاده مشهد- کلات - نویسنده: خدادادی، لیدا
1764 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی قسمت فوقانی سازند آب دراز و بخش تحتانی سازند آب تلخ بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (جاده مشهد - کلات) - نویسنده: نطقی‌مقدم، مرضیه
1765 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای کرتاسه بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در غرب کپه‌داغ - نویسنده: محقی، محمدانور
1766 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای منسوب به کرتاسه پسین بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در شرق کپه داغ - نویسنده: نطقی‌مقدم، مرضیه
1767 - بایواستراتیگرافی و پالئوکولوژی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ماله‌کوه (جنوب‌باختری استان لرستان) - نویسنده: فتحی‌میر، آرزو
1768 - بایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند آبدراز در برش چینه شناسی روستای آبدراز - نویسنده: احسنی، الهه
1769 - بایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند آبدراز در برش چینه‌شناسی چهچهه بر مبنای فرامینیفرها - نویسنده: ذبیحی زوارم، فاطمه
1770 - بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه تحتانی امان‌آباد و نواحی اطراف (جنوب مشهد) - نویسنده: مرادی، لیلا
1771 - بایواستراتیگرافی و میکروفاسیس بخش بالایی سازند تیرگان و بخش قاعده ای سازند سرچشمه در برش چینه شناسی پیغو (غرب حوضه رسوبی کپه داغ) - نویسنده: منصوری امین اباد، غلامحسن
1772 - بتن گوگردی اصلاح نشده - نویسنده: سروری، سعید
1773 - بتن مسلح به خیزران - نویسنده: ارغند، محمدعلی
1774 - بحثی پیرامون احکام و حقوق والدین در فقه شیعه - نویسنده: اخلاقی‌امیری، حسنعلی
1775 - بحثی در باره استعاره و بررسی استعاره‌های دیوان حافظ - نویسنده: رضوی‌درخش، زهرا
1776 - بحثی در تطور بلاغت عربی تا قرن هشتم هجری و ترجمه کتاب الموجز فی تاریخ‌البلاغه - نویسنده: آفتابی، عبدالرضا
1777 - بحثی کلی در تشبیه همراه با ترجمه عیارالشعرا ابن طباطبا - نویسنده: پهلوان حسینی، علی اصغر
1778 - بحران سوریه و روابط ایران و ترکیه (2011-2013) - نویسنده: براتی، لیلا
1779 - بختیاری ها در سفرنامه های اروپاییان از دوره صفویه تا پایان قاجار - نویسنده: لنجانی، کبری
1780 - بختیاری‌ها و قاجاریه - نویسنده: میرزایی، غلامرضا
1781 - بخش اول: تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی ترکیبات استخلافی a هالومالونالدئید بخش دوم: مطالعه برخی از ترکیبات B دای‌کربونیل به روش AM1 - نویسنده: نوروزی، علیرضا
1782 - بخش بندی تصویر و رهگیری شی توسط مار جدید جهتی پروکراستیز - نویسنده: کماندار، مهدی
1783 - بخش‌بندی بازار بانک‌ها بر مبنای میزان مورد انتظار مشتریان - نویسنده: آسمان‌دره، یاسر
1784 - بخش‌بندی فازی تعمیم‌یافته‌ی مسیرهای فیبری بافت سفید مغز حاصل از DT-MRI - نویسنده: مهرتاش، علیرضا
1785 - بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده‌کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) (مورد مطالعه: شرکت بازرگانی طوس شرق) - نویسنده: علیزاده زوارم، علی
1786 - بخشی از کتاب مشکل‌الحدیث و بیانه - نویسنده: موسوی، رضا
1787 - بدخشان در دوره‌ی تیموری - نویسنده: آدینه‌اف، جمشید
1788 - برآرودگرهای بهبودیافته در مدل رگرسیون خطی چندگانه با خطاهای دارای توزیع بیضی گون - نویسنده: آرشی، محمد
1789 - برآورد آب مصرفی پایه در بخش کشاورزی ایران و بررسی امکان استفاده از مبادلات آب مجازی به منظور تأمین نیازهای غذایی - نویسنده: عربی یزدی، اعظم
1790 - برآورد ابعاد اصلی کانال‌های پایدار آبرفتی به روش مدل‌های چند متغیره - نویسنده: یوسفی، ندا
1791 - برآورد احتمال برگشت زیان و تاثیر آن بر بازده غیرعادی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: ذوالفقارارانی، محمدحسین
1792 - برآورد انرژی قابل متابولیسم حقیقی (TMEn) سه نوع چربی و تأثیر آنها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: عرب، کبری
1793 - برآورد بارش و دمای مساحتی به روش الگوریتم ژنتیک، نظریه فازی، کریجینگ و مقایسه با چند روش مرسوم - نویسنده: سیدنژاد گل خطمی، نفیسه
1794 - برآورد برخی توابع آماری با متغیرهای تصادفی آمیخته به روش موجک - نویسنده: افشاری، محمود
1795 - برآورد بیزلاینکس توزیع‌های وایبل و گامبل - نویسنده: گندمی، ابوالفضل
1796 - برآورد پارامتر بر اساس نمونه‌گیری مجموعه‌ای رتبه‌بندی شده - نویسنده: حسنی دستگرد، مریم
1797 - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی - نویسنده: آبیاری، حمیدرضا
1798 - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی - نویسنده: تیموریان، محمد
1799 - برآورد پارامترهای خانواده نمایی تعمیم یافته تحت داده‌های سانسورشده - نویسنده: عباسی‌فرد، علی
1800 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی در گاوهای شیری نژاد هولشتین کانادایی - نویسنده: طوسی، علی

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   283   284   285   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر