بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 15163

1751 - ایده‌آل‌های اصلی و حاصل‌ضرب نیم مستقیم در جبرهای باناخ تعویض‌پذیر - نویسنده: صنمی‌دوست‌آباد، ابوالفضل
1752 - ایده‌آلهای اول ضمیمه به مدلهای کوهمولوژی موضعی و آرتینی مشخص - نویسنده: سعیدی، محمد
1753 - ایده‌آل‌های اولیه و اشتقاق‌ها روی جبرهای باناخ ناجابجایی - نویسنده: عوض‌زاده، حسین
1754 - ایران از نظر گوبینو در نوولهای آسیایی - نویسنده: فهیم کلام، محبوبه
1755 - ایران در آستانه یورش مغولان - نویسنده: جعفری مذهب، محسن
1756 - ایران در دوره ملکشاه سلجوقی - نویسنده: زنجانی، عباسعلی
1757 - ایران در عصر نیابت سلطنت میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک قراگزلو سالهای ‎۱۳۲۸ تا ‎۱۳۳۷ هـ‎۰ق - نویسنده: سعیدی‌نژاد، علی
1758 - ایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول - نویسنده: ملائی توانی، علیرضا
1759 - ایزومتری‌ها، شبه‌ایزومتری‌ها و نگاشت‌های حافظ تعامد - نویسنده: داودی‌منش، فاطمه
1760 - ایکنولوژی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میلا (البرز مرکزی) و مقایسه آن با سازند شیرگشت (بلوک طبس) - نویسنده: بایت‌گل، ئارام
1761 - ایلات و عشایر جنوب در جنگ جهانی اول با تکیه بر ایل قشقائی - نویسنده: ضیائی‌هاشمی، محمدعلی
1762 - ایلات و عشایر مدافع استبداد صغیر - نویسنده: حیدری، محمدجواد
1763 - ایلخانان رقیب - نویسنده: فرخی، فاطمه
1764 - ایمان از دیدگاه کارل بارت و پل تیلیخ - نویسنده: شیخ‌علیشاهی، حلیمه
1765 - اینورترهای چندسطحی با سلف های تزویج شده - نویسنده: هاشمی زاده اشان، ساسان
1766 - أسلوب سخریه و تهکم در قرآن - نویسنده: مسافری‌خوش، اسماعیل
1767 - C- پایداری سیستم‌های دینامیکی دارای انواعی از ویژگی سایه‌ای - نویسنده: برزنونی، علی
1768 - C0- تقاطع اریب و ویژگیهای سایه‌زنی - نویسنده: نظری، محبوبه
1769 - C1 - چگال بودن دینامیک‌های هذلولوی در مجموعه دیفیومورفیسم های روی سطوح - نویسنده: سهرابی، شکراله
1770 - Compactifications and Function Spaces on Weighted Semigroups - نویسنده: خادم‌معبودی، علی‌اکبر
1771 - Constructing and Validating a Teacher Stroke Scale and Examining Its Relationship with Burnout - نویسنده: یزدان پور، حمیده
1772 - Content Analysis of L1 and L2 Writing Textbooks and the Perception Analysis of University Professors on the Influence of English Writing Expertise on the Persian in an EFL Context - نویسنده: قائمی، ژیلا
1773 - Esquisse Genetique Des Personnages Dans "La Route Des Flanders" - نویسنده: کیا، زهره
1774 - Etude analytique De 'Caligula' - نویسنده: قاضی‌زاده، رضا
1775 - Etude Sur Les Themes Majeures Dans Les Thibault De Roger Martin Du Gard - نویسنده: فلسفی، منصور
1776 - Extentions minicality and idempotents of certain semigroup compactifications - نویسنده: میری، رضا
1777 - Fragmentability and approximation - نویسنده: کامل‌میرمصطفایی، علی‌رضا
1778 - GIS و مسیریابی با تکیه بر فرآیند تکراری "مطالعه موردی بزرگراه مشهد- قوچان" - نویسنده: هاتفی‌شفتی، علی
1779 - Hand off عمودی هوشمند در شبکه‌های داده بیسیم لایه‌ای - نویسنده: مهبدنیا، ابوالفضل
1780 - Homology and local cohomology for banach algebra - نویسنده: صال‌مصلحیان، محمد
1781 - Jordan C* - Daynamical Systems - نویسنده: طالبی، ثریا
1782 - KMS-وزن‌ها روی *C- جبرها - نویسنده: باغیشنی، مرضیه
1783 - La Modernite de Baudelaire - نویسنده: سجادی‌ناینی، مژگان
1784 - la nouvelle - نویسنده: استارامی، عبدالرحیم
1785 - le colonialism et les lettres francaises - نویسنده: آرزومند، شعله
1786 - Le Surrealisme Et Le Reve - نویسنده: رمضانی، فاطمه
1787 - m- برآوردگرهای استوار مکانی و مقیاسی - نویسنده: احمدی، محمدولی
1788 - me'moire de maitrise - نویسنده: ابراهیمی، محمدرضا
1789 - n- آیزوکلینیسم و M- گروه‌ها - نویسنده: باقری‌شادمان، علی
1790 - n- ایزوکلنیسم و V- ایزولجیسم گروه‌ها - نویسنده: اقدامی، غلامحسین
1791 - n-میانگین‌پذیری ضعیف جبرهای باناخ - نویسنده: روشنی، امین
1792 - Nاتیل سولفامیک اسید نهش یافته بر روی پلی وینیل الکل (PVA- NHSO3H) به عنوان کاتالیزور مؤثر برای استیله کردن سریع و انتخابی فنول ها، الکل ها، آمین ها و تیول ها تحت شرایط بدون حلال - نویسنده: رضوی فرد، مهری
1793 - New compactifications via the enveloping semigroups of assoeiated flows - نویسنده: سهله، عباس
1794 - Numerical Methods For Solving Sylvester Matrix Equations - نویسنده: کعبی، عامر
1795 - on the efficicy of learning idiomatic expressions in thematic clusters and unralated sets by L1 and L2 Gloss - نویسنده: ایزدی‌فر، ریحانه
1796 - p-گروههای توانمند و کران هایی برای ضربگر پوچ توان آنها - نویسنده: دلاور، آسیه
1797 - Profil De La Porte Etroite - نویسنده: امینی، محمود
1798 - Record values: theory and applications - نویسنده: احمدی، جعفر
1799 - Reflections on Taught Courses of the Iranian MA Program in English Translation: A Mixed - Methods Study - نویسنده: لسان‌طوسی، فهیمه
1800 - Semantic Distributed Mobile E-Learning) SDMEL) - نویسنده: جلال یزدی، منصوره

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   302   303   304   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر