: آقایی ، سمیه ،
: علیزاده ، امین ، فریدحسینی ، علیرضا ،
: منابع آب
: کشاورزی
: 1392
پیش نمایش 15 صفحه ای تنها برای پایان نامه های سال 1391 به قبل وجود دارد.
در همه‌ي شاخه‌هاي مديريتي، همواره در انجام پروژه‌ها و طرح‌ها، عوامل و گزينه‌هاي مرتبط زيادي دخيل هستند. مديريت خوب در طرحصها مستلزم بکارگيري و استفاده از تمامي عوامل يا حتي الامکان عوامل مؤثرتر و مهم‌تر، و نيز بررسي و ارزيابي آنها براي انتخاب طرح‌ها است. ميصتوان گفت اکثر نقاط دنيا با مشکلات کمبود منابع آب شيرين مواجه هستند.دشت مشهد بزرگترين زيرحوضه‌ي، حوضه آبريز کشف‌رود ميصباشد که با بحران جدي کمبود آب مواجه است.بزرگترين مصرف‌کننده در اين دشت بخش کشاورزي و شرب ميصباشد. هدف از اين بررسي راهکارهاي مديريتي مصرف آب آبياري و شرب مشهد و تاثير آن بر منابع آب دشت مشهد در آينده است. براي اين کار از مدل شبيه‌سازي WEAP استفاده گرديده‌است. WEAP يک ابزار براي تحليل سياست‌هاي گوناگون و ارزيابي گزينه‌هاي مديريتي و توسعه منابع آبي مي‌باشد. براي شبيه‌سازي هيدرولوژيکي حوضه از ميان روش‌هاي شبيه سازي بارش‌رواناب، روش فائو انتخاب گرديد. اين مدل براي يک دوره ‎3ساله (‎2004 تا ‎2006) واسنجي و براي يک دوره (‎2007 تا ‎2009) مورد عمليات اعتبارسنجي قرار گرفت. آنگاه با در نظر گرفتن اقدامات احتمالي مؤثر بر وضعيت منابع آبي منطقه و راهکارهاي عملي ممکن در اين زمينه، مبادرت به تدوين و گسترش پيشنهادات و راهکارهايي در قالب سناريوهاي مختلف براي يک دوره ‎26ساله شده‌است. سناريوي مرجع، سناريويي مي‌باشد که شرايط فعلي حوضه را بدون اعمال هيج‌گونه تغييري در تامين نيازها در آينده با روند کنوني شبيه‌سازي مي‌کند. سناريوي تامين نياز آب شرب مشهد با اعمال اينکه در آينده از سد ارداک ، سد دوستي و کوه‌هاي هزار مسجد صورت گيرد باعث افزايش ذخيره آب زيرزميني در حدود ‎700 ميليون متر مکعب نسبت سناريوهاي مرجع مي‌گردد. هم‌چنين با اعمال افزايش راندمان کشاورزي به 60، ‎70 و ‎80 درصد خواهيم ديد که مقدار سطح آب زيرزميني در طول دوره شبيهصسازي 2/30، 5/26، 6/‎23 افت خواهد نمود. با اجراي سناريوي عدم رشد در مقادير نياز کشاورزي سالانه تقاضاي آب کشاورزي ‎184 ميليون مترمکعب کاهش خواهد يافت. با توجه نتايجي که از سناريوهاي ترکيبي به دست آورده شد بهترين سناريو از ترکيب سناريوهاي تامين آب شرب و افزايش راندمان و سطح ثابت زيرکشت مي‌باشد که مقدار افت آب زيرزميني را به ‎17 متر در کل دوره شبيه‌سازي رسانده و باعث ذخيره‌ي آب زيرزميني به ميزان ‎4942 ميليون مترمکعب شده‌است.

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر