: کلثومه شجاع
: مرتضی کرمی ،
: محمد رضا آهنچیان ،
: ١۵ /١۲ / ١۳۹۰
: ضرورت طراحی و اجرای آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در سازمانهای امروزی امری حیاتی است ، اما آنچه بیشتر حایز اهمیت است سنجش میزان اثربخشی این آموزشها است . هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی برنامههای آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در هشت ماه اول سال ١۳۹۰ در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل کرک پاتریک است . بدین منظور ، دورههای آموزشی عمومی و تخصصی دانشگاه فردوسی بر اساس مدل کرک پاتریک مورد ارزشیابی قرار گرفتند . این دورهها از نظر سه شاخص موجود در مدل کرک پاتریک شامل واکنش فراگیران به دوره آموزشی ، میزان یادگیری فراگیران و میزان تغییرات حاصل شده در رفتار فراگیران بررسی شدند . جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آنها ۴۲١ نفر بود . روش این تحقیق ، پژوهش ارزشیابی بود . برای ارزشیابی سطح واکنش از پرسشنامه کرمی ( ١۳۸۶ ) ، برای ارزشیابی میزان یادگیری از پیش آزمون و پس آزمون و برای ارزشیابی میزان تغییر رفتار از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید . پایایی پرسشنامه واکنش با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که پایایی آن ۹۴ / ۰ بدست آمد ، پایایی آزمونهای یادگیری از طریق پایایی مصححان محاسبه شد که در نتیجه آن پایایی آزمون کارآفرینی برابر ۹۷ / ۰ ، پایایی آزمون کمکهای اولیه برابر با ۸۹ / ۰ ، پایایی آزمون CCNA برابر با ۹۰ / ۰ ، پایایی آزمون HTML برابر با ۹۴ / ۰ و پایایی آزمون CSS برابر با ۸۶ / ۰ بدست آمد و پایایی پرسشنامههای تغییر رفتار با روش باز آزمایی محاسبه شد که پایایی پرسشنامه CSS برابر با ۷١ / ۰ ، پایایی پرسشنامه HTML برابر با ۷۶ / ۰ و پایایی پرسشنامه CCNA برابر با ۸۰ / ۰ محاسبه گردید . روایی پرسشنامهها و آزمونها توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت . دادهها به دو شکل کمی و کیفی تحلیل شدند در تحلیل کمی از t تک نمونهای ، t وابسته و تحلیل واریانس استفاده گردید و در تحلیل کیفی برای سنجش میزان مطلوب بودن سطح واکنش و تغییر رفتار از طیف سه ارزشی مطلوب ، نسبتا مطلوب و نامطلوب استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که فراگیران از دورههای آموزش عمومی حجاب ، توسعه مهارتهای زندگی و آشنایی با کارآفرینی در هر سه مولفه استاد و محتوا و سازماندهی و امکانات رضایت داشتند و در دورههای عمومی کمکهای اولیه و اصلاح فرایندها و دورههای تخصصی CSS HTML , فراگیران از مولفه‌های محتوا و استاد رضایت داشتند ولی در مولفه سازماندهی و امکانات تفاوت معناداری مشاهده نشد . سطح یادگیری در دورههای تخصصی و عمومی اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند . سطح تغییر رفتار فراگیران در دورههای HTML , CSS معنادار نشد و در دوره CCNA تغییر رفتار فراگیران غیر اثربخش بود . از نظر تفاوت بین نظرات فراگیران ، مافوق و همکارانشان نتایج نشان داد که در دورههای CSS , CCNA بین نظرات افراد تفاوت معناداری وجود نداشت ولی در دوره HTML میانگین نمرات مدیران از نمرات فراگیران بیشتر بود . کلید واژگان: ارزشیابی ، آموزش ضمن خدمت ، اثربخشی برنامههای آموزشی ، مدل کرک پاتریک.
: فردوسی مشهد
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر