: ساری ، محسن ،
: ناصریان ، عباسعلی ،
: کشاورزی - علوم دامی
: کشاورزی
: 1388
طي 4 آزمايش اثرات تخمير شکمبه‌اي و بعد شکمبه‌اي کربوهيدرات‌هاي محلول در شوينده خنثي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش اول به منظور ارزيابي کمي اثرات تزريق فيبر محلول (پکتين) به شيردان و آزمايش دوم براي بررسي تأثير تزريق شيردهي نشاسته به همراه پکتين در بزهاي شيرده سانن طراحي گرديد. در اين دو آزمايش حيوانات با جيره پايه يکسان تغذيه شدند. نتايج اين دو آزمايش بيانگر اين يافته است که افزايش تخمير بعدشکمبه‌اي مي‌تواند با تغيير الگوي دفع نيتروژن، کاهش اتلاف آمونياک به محيط زيست را به دنبال داشته باشد. در آزمايشات سوم و چهارم تخمير شکمبه‌اي منابع مختلف کربوهيدرات محلول در شوينده خنثي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج آزمايشات سوم و چهارم نشان مي‌دهند که محصولات تخمير شکمبه‌اي و عملکرد حيوان با استفاده از منابع مختلف کربوهيدرات محلول در شوينده خنثي متفاوت بوده و تحقيقات بيشتري جهت توضيح اين تفاوت‌ها با توجه به محيط شکمبه مورد نياز است.

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر