: محمد تقی فخلعی ،
: ١۵ /۶ / ١۳۹۰
: تجری بدین معناست که شخص مکلف ، مطابق وظیفه و تکلیفی که بر آن یقین کرده و یا به حکم اصل و یا اماره‌ای که برای او ثابت شده است ، عمل نکند و سپس روشن شود که وی چنین وظیفه‌ای نداشته است . موضوع تحقیق در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
: ١۳۰
: فردوسی مشهد
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر