: کاظم اسماعیلی ، حسین صمدی ،
: علینقی ضیایی ،
: رسوبگذاری در کانالهای انتقال آب یکی از معضلات اساسی در مدیریت شبکههای آبیاری است . شواهد نشان میدهد که رسوبات ریزدانه بدلیل وجود خاصیت چسبندگی تشکیل فلوکهای بزرگتری را میدهند و ممکن است در کانالهایی که در بازه غیر رسوبگذار طراحی شدهاند ، تهنشین شوند . در پژوهش حاضر با انجام آزمایشاتی در فلوم دوار سعی بر آن شد تا تاثیر پساب بر تهنشینی رسوبات چسبنده در کانالهای انتقال آب مورد بررسی قرار گیرد . رسوبات از مخزن خشک سد پیربلوط در نزدیکی شهرکرد ( واقع در حوضه کارون شمالی ) که حاوی ۲ / ۶۳ درصد رس و ۸ / ۳۶ درصد سیلت بود ، انتخاب گردید . پروفیل سرعت و تنشبرشی در فلوم دوار با استفاده از دستگاه سرعتسنجصوتی ( ADV ) اندازهگیری ، و مشخص شد که پروفیل سرعت در فلومهای دوار بصورت قابل قبولی مشابه کانالهای باز میباشد . نتایج نشان داد غلظت رسوبات معلق در تمامی آزمایشها در ١۵ دقیقه ابتدایی به سرعت کاهش یافته و سپس به تدریج ، تا رسیدن به حالت تعادل ، کاهش مییابد . همچنین مشخص شد تنشبرشی نقش مضاعف در آرایش تودهها دارد . پساب علاوه بر افزایش مقدار تهنشینی و احتمال تودهای شدن رسوبات معلق باعث افزایش ۳۰% میزان تهنشینی ، نسبت به آب خالص میشود . افزایش میزان پساب سبب افزایش سرعت سقوط در غلظتهای مختلف شده و غلظت ۵ گرم برلیتر ، بیشترین افزایش سرعت سقوط را به خود اختصاص داد . پساب تنشبرشی آستانه و کامل تهنشینی را افزایش داد و با افزایش غلظت اولیه رسوبات تاثیر پساب مشهودتر میگردد . تنشبرشی بحرانی تهنشینی برای آب خالص ، ۳۰ و ۶۰ درصد پساب بترتیب برابر ۰۵۳ / ۰ ، ۰۷۵ / ۰ و ۰۷۰ / ۰ نیوتن بر مترمربع بدست آمد . در این بررسی تفاوت محسوسی بین نتایج ۳۰ و ۶۰ درصد پساب مشاهده نگردید.
: فردوسی مشهد
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر