: عباس‌زاده ، محمدرضا ،
: حسابداری
: 1392
پیش نمایش 15 صفحه ای تنها برای پایان نامه های سال 1391 به قبل وجود دارد.
پيش بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان رويدادي اقتصادي از ديرباز مورد علاقه سرمايه گذاران، مديران، تحليلگران مالي، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. مهم‌ترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده‌کنندگان، پيش بيني‌هاي سود شرکت‌ها است. با توجه به اهميت پيش بيني سود شناخت عوامل موثر در پيش بيني آن، اطلاعات مفيدي را براي ذينفعان فراهم مي‌کند. اما آن‌چه در اين مقوله حائز اهميت مي‌باشد، توجه به کيفيت سودي است که به عنوان پيش بيني کننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما استفاده از شاخص‌ها و معيارهاي متعدد براي سنجش کيفيت سود موجب مي‌شود که سرمايه‌گذاران نسبت به کيفيت سودهاي گزارش شده، ترديد نمايند. هدف اين تحقيق، بررسي ارتباط بين روش‌هاي مختلف سنجش کيفيت سود و سنجش محتواي اطلاعاتي کيفيت سود به ويژه از نظر توان پيش بيني سود آوري در ‎159 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1389-‎1380 مي‌باشد. نتايج مقايسه اين روش‌ها در سطح هر شرکت نشان مي‌دهد که تنها %‎9 از کل شرکت‌هاي انتخابي(‎15 مورد) حائز شرايط کيفيت قوي يا ضعيف شده‌اند. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت که اين شاخص‌ها، به گونه معناداري يکديگر را تاييد نمي‌کنند. نتايج آزمون کاي دو نيز اين موضوع را اثبات مي‌کند. هم‌چنين کيفيت سود بالاتر، توان پيش بيني سودآوري آتي را افزايش مي‌دهد. از اين رو، به سرمايه‌گذاران و تحليلگران مالي و ساير استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالي توصيه مي‌شود ارقام سود پيش بيني شده را با در نظر گرفتن سطح کيفيت سود به‌کار گرفته و از اتکاي صرف به رقم سود پيش بيني شده اجتناب نمايند تا بتوانند تصميمات بهتري اتخاذ نمايند.

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر