: رضایی ، رویا ،
: شهیدی ، فخری ، الهی ، محمد ،
: علوم و صنایع غذایی
: کشاورزی
: 1389
اين پژوهش توليد پاستيل ميوه اي بر پايه آلو با استفاده از نسبت هاي مختلف نشاسته و ژلاتين مورد مطالعه قرار گرفت. 13 فرمول از فراورده مورد نظر بر اساس طرح مرکب مرکزي توليد گرديد. روش سطح پاسخ به منظور بهينه سازي فرمولاسيون با استفاده از متغيرهاي مستقل ميزان ژلاتين در دامنه 85/3 تا 92/6 درصد و ميزان نشاسته در دامنه صفر تا 85/3 درصد مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل حاکي از اين بود که هم نوع هيدروکلوئيد و هم ميزان مصرف آن بر ويژگي هاي حسي محصول اثر معني داري دارد. هم چنين فراورده حاصل به لحاظ ويژگي هاي فيزيکوشيميايي مورد بررسي در دامنه قابل قبولي قرار داشت.

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر